Link to www.europowergenerators.com
CARNAVAL 2005

Geachte dames en heren

Over enkele weken is het weer carnaval. De meeste praalwagens zijn tegenwoordig uitgerust met geluidsinstallaties en/of tapinstallaties. Bijgevolg hebben ze dan ook hun eigen ingebouwde stroomaggregaat. Spijtig genoeg gebeuren er elk jaar tijdens de carnavalsoptochten ongelukken, waarvan een deel zeker vermeden kan worden!
Wij vragen u daarom om deze nieuwsbrief te verspreiden bij uw klanten, bij de lokale, regionale of nationale pers, bij de gemeentelijke en provinciale overheden, meer specifiek bij de technische diensten en/of de uitleendiensten, bij de lokale brandweerkazernes en bij iedereen die er belang bij kan hebben:

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK EN INBOUW VAN STROOMAGGREGATEN OP (CARNAVAL)PRAALWAGENS

1. Algemene veiligheidsmaatregelen

Plaats de generator op een vlakke ondergrond.
Wanneer de generator gekanteld wordt, kan er brandstof gemorst worden.
Plaats de generator wanneer hij in gebruik is op minstens 1m afstand van gebouwen of andere toestellen.
Hou kinderen en dieren uit de buurt van de generator wanneer die werkt.

Lees steeds het instructieboekje grondig alvorens de generator te openen of eraan te werken.
Als deze handleiding niet 100% duidelijk is, raadpleeg dan een erkend EUROPOWER verdeler.

Bestudeer het instructieboekje vooraleer de generator te gebruiken. Dit kan persoonlijk letsel en beschadiging van het materiaal voorkomen.

Uitlaatgassen bevatten giftig koolmonoxidegas. Gebruik de generator nooit in een gesloten ruimte. Zorg voor voldoende ventilatie.

Gebruik de generator niet in regen of sneeuw en laat het apparaat niet nat worden.

De generator kan bij verkeerd gebruik elektrische schokken veroorzaken. Bedien de generator niet met natte handen.

Gebruik loodvrije benzine met een minimum octaangetal van 95.

De geluidsdemper wordt zeer heet tijdens het gebruik van de generator en blijft nog een tijdje warm nadat de motor werd stilgelegd.
Let erop de geluidsdemper niet aan te raken als die nog heet is.
Laat de motor afkoelen vooraleer de generator in een binnenruimte op te slaan.
Let op de waarschuwingen die op de generator zijn aangebracht om brandwonden te voorkomen.


2. Inbouw/koeling

- zorg ervoor dat het aanzuigen van koellucht door de motor en de alternator niet belemmerd wordt
- zorg voor een vrije afvoer van de warme motor- en alternatorkoellucht, evenals van de uitlaatgassen
- laat het aggregaat nooit draaien in een gesloten ruimte!


3. Brandstof vullen

Benzine is licht ontvlambaar en explosief in bepaalde omstandigheden.
Tank alleen in een goed geventileerde ruimte met de motor uit.
Bij het tanken en op plaatsen waar benzine is opgeslagen niet roken, en open vuur en vonken uit de buurt houden.
Veeg gemorste brandstof onmiddellijk op.
Voorkom herhaaldelijk of langdurig contact met de huid of inademen van dampen.


4. Onderhoud

- Laat onderhoud uitvoeren door geschoold personeel.
- Werk nooit aan het aggregaat terwijl dit draait.
- Gebruik het aggregaat nooit indien er beschermplaten van motor of alternator gedemonteerd zijn.


5. Uitlaatgassen

Uitlaatgassen bevatten giftig koolmonoxidegas.
Deze gassen zijn kleur- en reukloos en kunnen dodelijk zijn. Zorg ervoor dat u uw stroomaggregaat niet laat draaien in een gesloten ruimte.


6. Brandblusapparaat

Zorg ervoor dat u steeds een brandblusapparaat van het type ABC-poeder bij de hand heeft. Gebruik in eerste instantie zeker geen water.


7. Elektrische veiligheid

Om het aggregaat veilig te kunnen gebruiken in een mobiele toepassing dient het uitgerust te zijn met een isolatiebewakingstoestel. Dit toestel detecteert eventuele elektrische isolatiefouten, schakelt indien nodig het aggregaat of de spanning uit en beschermt zo personen tegen indirecte aanraking van onder spanning staande delen.

De nieuwsbrieven zijn te vinden op www.europowergenerators.com/nieuwsbrief.htm

26/01/05
info@europowergenerators.com • EUROPOWER Generators